Годишни технически прегледи

Телефон

Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност – известен като „Годишен технически преглед“.
Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, се определят с Наредба Н-32 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.

годишни технически прегледи 2

Пътните превозни средства подлежат на преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

  • леките автомобили – на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което – всяка година;
  • автобусите и таксиметровите автомобили – на всеки 6 месеца;
  • товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
  • ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg – на всеки две години.

При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

  • Свидетелство за регистрация – части I и II в оригинал; (голям и малък талон); може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;
  • документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, издаден или заверен от съответната община, или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси;
  • задължителна застраховка „Гражданска отговорност“;
  • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед.